Ofertă educațională

„O ŞCOALĂ PENTRU TOȚI, O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE”

 VIZIUNEA ȘCOLII:

          Instituţie de educaţie, Şcoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu” îşi propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalităţii lor pentru a deveni cetăţeni care respectă valorile democraţiei şi ale umanităţii  dovedind autonomie şi creativitate.

 MISIUNEA ȘCOLII:

        Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu a luat fiinţă în urmă cu cincizeci și doi de ani pentru a răspunde nevoilor de instruire şi educare ale copiilor din orașul Mărășești.

         Respectând tradiţiile locale şi naţionale şi cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul înconjurător.

          Şcoala noastă îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la integrarea socială.

 Prin oferta educațională, Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Mărășești, dă posibilitatea părinților să aleagă activitățile opționale si extracurriculare la care doresc să participe copiii. Prin oferta educațională avem în vedere următoarele aspecte:

 Promovarea imaginii școlii  la nivelul comunității locale, în rândul unităților de nivel școlar, la nivel județean, național și internațional.
 1- Promovarea școlii  printr-un marketing educațional în care respectarea principiilor educației incluzive să fie prioritară.
 2- Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul copiilor, a copiilor cu CES, despre politicile educaționale, despre resursele educaționale folosite; participarea la „activități deschise“, de exemplu, Zilele Educației Incluzive „Împreună, ne jucăm si învățăm!“ prin organizarea unor activități de tip: carnaval, expoziții cu produse ale activității copiilor, serbări, concursuri etc.
             Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în școală, cât si în curtea acesteia (resurse umane, resurse logistice, resurse educaționale).
             Dezvoltarea unei culturi organizaționale incluzive și prin folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afisate (postere, afișe), afișarea viziunii și misiunii școlii, acceptarea tradițiilor, obiceiurilor copiilor și angajaților; tratarea echitabilă a tuturor copiilor și părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, tip de dizabilitate etc., de către toți angajații instituției, pentru optimizarea atitudinii incluzive a părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat,  prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul educației, a educației incluzive;  încurajarea imaginării și implementării unor activități în care se pot implica și copiii cu CES.
             Oferta educațională a Școlii Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu” Mărășești  este definită în funcție de :
 -  opțiunile părinților;
 -  resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;
 -  interesele comunității locale.
             Serviciile educaționale oferite de Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Mărășești se referă la organizarea învățământului preșcolar, școlar pe nivele de vârstă, constituite de regulă după criteriul de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată.
             Putem afirma că în școala noastră se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre domeniile: informatică, matematică si știinte ale naturii, limbi moderne de circulație internațională.
             Suntem în căutarea unor pași de acțiune pentru a face față concurenței unor școli similare prin:
  • Ø formarea de absolvenți competitivi;
  • Ø orientarea actului didactic spre a obișnui elevul să gândească, să abstractizeze, să comunice în limbile moderne de circulație internațională;
  • proiectarea activității școlare în scopul integrării în spațiul european prin conștientizarea propriei culturi, dar și prin descoperirea altor culturi și tradiții europene;
  • Ø convertirea actului de predare-învatare dintr-un act reproductiv într-un act creativ, cauzal, explicativ;
  • Ø democratizarea relațiilor din școală la toate nivelele;
  • Ø perfecționarea colectivului didactic pentru înlăturarea formalismului.
 Modalități de promovare a ofertei educaționale
             Pentru Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Mărășești promovarea ofertei educaționale este o problemă deosebită. Nu este suficient ca oferta școlii să fie cunoscută, ci ea trebuie să fie înțeleasă, îndeosebi de părinți și preșcolari/școlari/ elevi.
             Pentru cunoașterea în comunitate a ofertei educaționale a Școlii Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu” Mărășești  avem următoarea strategie:
 Obiective specifice pentru promovarea ofertei educaționale:
 1. Informarea publicului/ comunității cu privire la activitatea școlii.
 2. Informarea părinților cu privire la specificul Școlii Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu” Mărășești și la opțiunile de studiu (oferta educațională) din cadrul  grădiniței „Lizuca”.
             Strategia de promovare a fost construită pe două direcții, si anume :
 A) promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala si-a făcut cunoscute strategiile de derulare și dezvoltare a ofertei educaționale, prin intermediul Internetului, popularizarea exemplelor de bună practică pe www.didactic.ro.;
 B) promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităților economice din comună. Această activitate implică vizitarea de către cadrele didactice  a familiilor cu copii, popularizând astfel activitatea școlii.
             Promovarea școlii se realizează în cadrul unor parteneriate educaționale locale, naționale și internaționale, prin prezentări Power Point, în fața potențialilor părinți, prezentarea de spectacole, expoziții.
             Pentru anii următori ne vom intensifica modalitățile de promovarea a ofertei educaționale, proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior:
 - Organizarea și participarea la manifestații științifice locale, județene și naționale;
 - Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de instruire și educație care se desfășoară în cadrul școlii.
             Trebuie menținute, identificate, căile prin care școala  a obținut recunoașterea locală, printre acestea putând fi remarcate:
 -calitatea serviciilor educaționale;
 -competența cadrelor didactice;
 -gradul de satisfacție al beneficiarilor;
 -cadrul ambiental;
 -resursele materiale ale școliii;
 -mediul relațional/de comunicare stabilit între școală si familie;
 - implicarea în proiecte și programe locale, județene, naționale.
 
PRIORITĂȚILE POLITICII EDUCAȚIONALE ALE ȘCOLII NOASTRE

        1. Descentralizarea sistemului de învăţământ:
        • eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;
        • democratizarea sistemului educaţional ;
        • asigurarea transparenţei actului managerial;
        • asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;
        • stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.
        2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:
        • Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;
        • monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent pe adaosurile progresive ale învăţării;
        • evaluarea internă a rezultatelor;
        • evaluarea externă a rezultatelor.
        3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:
        • formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii;
        • perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;
        • alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice.

 *pliant ofertă educațională etpliantscoala-1.pdfetpliantscoala-1.pdf (951.77 KB)

 

Make a free website with emyspot.com - Report abuse